Pravilnik

 1. USLOVI KORIŠĆENJA
  1. Usluge dostupne na Novine.plus sajtu i aplikaciji

   Novine.plus je portal za čitanje novina, magazina i knjiga u elektronskom formatu (u daljem tekstu: Novine.plus sadržaj). Novine.plus pruža servis članarine u vidu mesečne i godišnje pretplate koja svojim pretplatnicima omogućava pristup Novine.plus sadržaju.

   Korisnik sa aktivnom članarinom u mogućnosti je neograničenog čitanja e-novina i e-magazina preko Novine.plus sajta i Novine.plus aplikacije za iOS i Android.

   Korisnik sa aktivnom članarinom u mogućnosti je neograničenog čitanja e-knjiga preko Novine.plus aplikacije za iOS i Android.

   Dodavanje Novine.plus sadržaja u favorite korisnikove Biblioteke omogućava brži pristup omiljenim naslovima.

   Čitanje Novine.plus sadržaja preko Novine.plus sajta moguće je samo uz internet konekciju.
   Aplikacija omogućava čitanje u offline režimu sadržaja iz sekcije Preuzeto u korisnikovoj Biblioteci.

  2. Prihvatanje uslova

   Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju sporazum između korisnika i Novine.plus u pogledu usluga koje Novine.plus pruža korisnicima.
   Pristupanjem i/ili korišćenjem Novine.plus, korisnik prihvata i Uslove korišćenja, potvrđuje da nema manje od 18 godina i da je saglasan da Novine.plus servis koristi u skladu sa navedenim uslovima, kao i da je saglasan da njegovi lični podaci, koji su potrebni i zahtevani u cilju pružanja usluga, budu korišćeni u skladu sa Politikom privatnosti.

   Ukoliko korisnik nije saglasan sa Uslovima korišćenja i/ili Politikom pirvatnosti, ne treba da nastavi sa korišćenjem Novine.plus portala.

  3. Članarina na Novine.plus portalu

   Korisnik ima aktivnu članarinu za korišćenje Novine.plus servisa sve dok se članarina ne prekine. Mesečna članarina za korišćenje Novine.plus servisa naplaćuje se mesečno, mesec za mesec, preko izabranog načina plaćanja. Cena ovog paketa sa VAT-om prema svim korisnicima je 3.90 eur za jedan mesec.
   Godišnju članarinu je moguće kupiti preko platne kartice i preko računa u NetTV Plus ekspoziturama. Korisnik kada plati ovaj paket, dobija 12 meseci pristupa servisu. Cena ovog paketa sa VAT-om prema svim korisnicima je 59,00 eur za godinu dana.

   Ukoliko Vaš način plaćanja iz nekog razloga ne podržava pokušanu naplatu, Vaša članarina automatski biva prekinuta.

   O uspešnim i neuspešnim naplatama i prekidu članarine usled neuspešne naplate korisnik je obavešten preko svog NetTV Plus naloga.

   Korisniku članarina ostaje prekinuta sve dok sam ne pokrene proces aktivacije ažuriranjem podataka o načinu plaćanja na svom NetTV Plus nalogu.

  4. Pristup sadržajima na portalu Novine.plus+

   Glavni deo sajta i aplikacija Novine.plus predstavljaju novine, magazini i knjige u elektronskom formatu podeljeni u više kategorija.

   Bez registracije korisniku je omogućeno da čita besplatne i promo verzije nekih novina, magazina i knjiga i da tako stekne uvid u prednosti čitanja u elektronskom formatu.

   Sa registracijom korisnik ima neograničen pristup svim e-novinama, e-magazinima i e-knjigama na Novine.plus portalu.

   Sa registracijom korisnik dobija mogućnost kreiranja svoje Biblioteke, dodavanja sadržaja u favorite radi bržeg pristupa i pregleda tizera iz sveta štampe.

   Korisniku sa paketom "mesec za mesec"se svakog meseca, dana iskazanog u NetTV Plus korisničkom nalogu vrši mesečna naplata u visini mesečne članarine sa kojom je korisnik tokom registracije upoznat. Uplata mesečne pretplate omogućava korisniku da čita sadržaj na Novine.plus servisu bez ograničenja. Korisnik sam bira da prekine članarinu opcijom “Deaktiviraj” a sadržaj Novine.plus servisa ostaje mu bez ograničenja dostupan do datuma isteka prethodno uplaćenog perioda o kojem je na svom NetTV Plus korisničkom Nalogu obavešten. Korisniku članarina može biti i automatski prekinuta ukoliko je automatski pokušaj mesečne naplate neuspešan. Korisnik o tome bude obavešten na svom NetTV Plus korisničkom nalogu i prvim sledećim pristupom na sajt ili aplikaciju ima mogućnost ponovne aktivacije.

   Korisnici sa uplaćenom godišnjom članarinom imaju neograničen pristup svim sadržajima na Novine.plus servisu u vremenskom trajanju od godinu dana.

   Korisnik ne može da pristupi svom nalogu preko sajta sa više uređaja istovremeno. Ukoliko se istovremeno dva različita uređaja prijave na jedan korisnički nalog, prvi biva automatski odjavljen. Korisnik može pristupiti svom nalogu preko aplikacije sa maksimalno dva različita uređaja. Kada korisnik pokuša da pristupi svom nalogu sa trećeg uređaja aplikacija mu automatski daje mogućnost da neki od prethodnih uređaja odjavi.

  5. Korisnički nalog

   Novine.plus servis sa svim svojim funkcionalnostima dostupan je za korišćenje samo registrovanim korisnicima sa aktivnom pretplatom. Registrovani korisnici koji su prekinuli pretplatu imaju ograničen pristup Novine.plus sadržaju.

   Korisnik odgovara za tačnost unetih podataka prilikom registracije, kao i za očuvanje tajnosti svoje lozinke. Strogo je zabranjeno korišćenje tuđe e-mail adrese i lozinke bez dozvole vlasnika. U slučaju sumnje na zloupotrebu korisničkog naloga od strane trećih lica, korisnik je u obavezi da o tome odmah obavesti Novine.plus podršku putem e-maila na service@nettvplus.org.

   Novine.plus ovlašćena je da ukine korisnički nalog ukoliko se posumnja na zloupotrebu naloga ili istinitost podataka, kao i da određeni nalog stavi na čekanje ukoliko smatra da dotični nalog zloupotrebljava svrhu korišćenja besplatnog perioda prilikom prve registracije.

  6. Ponašanje korisnika

   Novine.plus sajt i aplikacije se mogu upotrebljavati samo u legalne svrhe i u skladu sa ovim uslovima.

  7. Međunarodni korisnici

   Novine.plus kontroliše, upravlja i administrira portal iz svojih prostorija na teritoriji Republike Srbije. U slučaju da korisnik Novine.plus pristupa sa lokacije koja se nalazi van Republike Srbije, odgovoran je za poštovanje lokalnih zakona države iz koje pristupa svom nalogu.

  8. Intelektualna svojina

   Novine.plus aplikacija i sajt su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Celokupan sadržaj aplikacije i sajta, odnosno tekst, grafika, logo i softver (uključujući računarske kodove i programe) koji se upotrebljava na ovoj aplikaciji/sajtu su u vlasništvu Novine.plus servisa.

   E-novine, e-magazini, e-knjige i uopšte, sve publikacije na Novine.plus servisu u elektronskom formatu vlasništvo su izdavačkih kuća sa kojima Novine.plus sarađuje.

   Novine.plus je distributer, a ne izdavač sadržaja koji plasira u elektronskom izdanju. Taj sadržaj obezbeđuju i za njega odgovaraju izdavačke kuće. Novine.plus ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Novine.plus ne garantuje tačnost, kompletnost ili korisnost bilo kog sadržaja, niti će biti smatrana za odgovornu u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete prouzrokovane oslanjanjem na informacije dobijene preko njenog portala.

   Korisnik ne stiče bilo kakva prava na Novine.plus aplikaciji/sajtu ili njenim delovima ili sadržaju aplikacije/sajta.

   Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja Novine.plus je zabranjeno i podleže krivičnoj odgovornosti.

  9. Sadržaji trećih strana

   Novine.plus nema izdavačku kontrolu nad sadržajem koji obezbeđuju treće strane. Bilo koje mišljenje, savet, izjava, usluga, ponuda, neka druga informacija ili sadržaj koji je izražen ili učinjen dostupnim od strane trećih strana, uključujući i one u publikacijama koje pruža Novine.plus, pripadaju odgovarajućim autorima, odnosno izdavačima.

   Novine.plus, u okviru svoje internet strane može da sadrži linkove koji vode na druge internet stranice i resurse trećih strana. Novine.plus ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za komunikaciju ili materijale koji su dostupni preko tih povezanih internet stranica. Ovi linkovi su obezbeđeni samo kao pogodnost za korisnika i on je jedini odgovoran za razumevanje termina i uslova koji se primenjuju kada poseti neki sajt ili izvrši narudžbinu na sajtu treće strane.

  10. Radovi na aplikaciji/sajtu i ažuriranje servera

   Novine.plus zadržava pravo da aplikacija/sajt povremeno bude nedostupna zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga aplikacije/sajta, sa ili bez prethodnog obaveštenja i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

  11. Odricanje od odgovornosti

   Novine.plus ne daje bilo kakvu garanciju da će usluge Novine.plus ispuniti zahteve korisnika, da će usluge Novine.plus biti uvek dostupne, da će biti tačne, sigurne ili besplatne, sadržaj dobijen sa Novine.plus biti tačan i pouzdan, ili kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili ostalog materijala koji je kupljen, nabavljen ili korišćen preko Novine.plus ispuniti bilo čija očekivanja. Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije. Nikakav savet ili usmena informacija koju je korisnik dobio preko ili od Novine.plus ili kompanije sa kojom Novine.plus sarađuje, partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) neće predstavljati nikakvu garanciju koja nije izričito navedena u ovim Uslovima.

  12. Obeštećenje

   Pristajete da obeštetite Novine.plus, kompanije koje sa njom sarađuju, njene partnere i nosioce licenci, u slučaju eventualnih tužbi, gubitaka, troškova, i šteta, uključujući i troškove advokata, koji proističu iz vaše upotrebe Novine.plus, a rezultat su aktivnosti koje se odnose na vaš nalog od strane vas ili bilo koje druge osobe koja je pristupila sajtu Novine.plus preko vašeg naloga.

  13. Kontrola

   Novine.plus ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj za koji smatra da je u suprotnosti sa važećim Zakonom o javnom informisanju ili nije u skladu sa obavezama Novine.plus prema Izdavačkim kućama.

  14. Raskid

   I Novine.plus i vi možete da raskinete ovaj Sporazum u svakom trenutku. Novine.plus može, po sopstvenom nahođenju i bez odgovornosti, da ukine vaš nalog ili upotrebu sajta ako ustanovi da ste narušili ili niste delovali u skladu sa ovim uslovima. Bilo koje isključenje vašeg pristupa sajtu po odredbama ovih uslova može biti izvedeno bez prethodnog obaveštenja i Novine.plus može odmah da deaktivira ili obriše vaš nalog i sve povezane informacije i/ili zabrani budući pristup sajtu. Korisnik može da raskine ovaj Sporazum tako što će poslati e-mail sa zahtevom za ukidanje svog naloga na service@nettvplus.org i tada nema pravo na povraćaj novca za neiskorišćen period mesečne ili godišnje pretplate.

  15. Obaveštenje o promenama

   Novine.plus može da preradi ove uslove da bi ih održala u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Ukoliko dođe do promene u Pravilniku, bićete blagovremeno obavešteni putem e-mail-a. Datum ažuriranja na dnu našeg pravilnika služi da vas podseti na nedavne promene. Ako ne želite da prihvatite promenjene uslove, možete odmah da otkažete vašu pretplatu (član 1.3). Vaš pristup ili upotreba sajta posle takvih promena će značiti vašu saglasnost sa tim promenama.

 2. POLITIKA PRIVATNOSTI

   Za potrebe korišćenja Novine.plus, može se zahtevati od korisnika pružanje određenih ličnih podataka, čije korišćenje i čuvanje podleže ovoj Politici privatnosti, koja predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja. Lični podaci zahtevani za korišćenje Novine.plus platforme ostavljaju se NetTV Plus servisu (Solford Trading Limited), a Novine.plus servis njima nema nikakav pristup.

   Korišćenje aplikacije/sajta podrazumeva da je korisnik pročitao, razumeo i složio se sa uslovima Politike privatnosti.

   Ova politika privatnosti u skladu je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (GDPR).

   Ova politika privatnosti se odnosi isključivo na aplikaciju i sajt Novine.plus a ne i na druge sajtove, zato se preporučuje korisnicima da pročitaju sve izjave o privatnosti na drugim sajtovima koje posećuju.

  1. Zaštita ličnih podataka

   Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji Novine.plus koristi informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu: Korisnik) preko www.novine.plus ili drugih strana/sajtova, kao i aplikacija u našem vlasništvu koji upućuju na www.novine.plus (u daljem tekstu: Sajt).

   Novine.plus platforma ne prikuplja i ne čuva lične podatke korisnika. Novine.plus ponuda su paketa od NetTV Plus (Solford Trading Limited) u skladu sa poslovnom ponudom Solford Trading Limited, kao Addon uz druge usluge koje Solford Trading Limited nudi u okviru svoje poslovne ponude. Lični podaci korisnika prikupljaju se, čuvaju i obrađuju od strane Solford Trading Limited, a ne od strane Novine.plus servisa.

  2. Lični podaci

   Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je e-mail adresa i slično.

   Ako ste posetilac Sajta, određeni podaci se prikupljaju automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je kompjuter ili uređaj Korisnika pristupio internetu, tip pretraživača, operativni sistem ili druga informacija o korišćenju našeg Sajta, uključujući i istoriju stranica koje je Korisnik posetio.
   Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. statistički podaci koje Novine.plus prikuplja o ukupnoj poseti određene stranice na Sajtu i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Korisnika kao osobu.

  3. Korisnicima se smatraju

   • Članovi, odnosno pravna ili fizička lica koja su se u sklopu NetTV Plus ponude pretplatila na jedan od Novine.plus paketa radi vremenski neograničenog korišćenja Novine.plus platforme (do prestanka članstva), a u svrhe čitanja elektronskih izdanja, na način propisan Uslovima korišćenja.
   • Posetioci, odnosno lica koja pristupaju Sajtu, bez aktivne članarine, radi korišćenja Sajta u edukativne i informativne svrhe, na koja se Uslovi korišćenja primenjuju shodno, odnosno samo tamo gde ima mesta njihovoj primeni.
  4. Koje informacije skuplja Novine.plus

   Novine.plus ne skuplja lične informacije od korisnika, pružajući usluge svog servisa isključivo NetTV Plus korisnicima koji umesto Novine.plus prikuplja i čuva podatke o svojim korisnicima.
   Za više informacija o načinu na koji NetTV Plus (Solford Trading Limited) prikuplja, čuva i obrađuje podatke o svojim korisnicima posetite NetTV Plus politiku privatnosti.

  5. Podaci prilikom mesečne naplate

   Korisnik ne ostavlja podatke o platnoj kartici portalu Novine.plus.

  6. Kolačići (Cookies)

   Kolačići su male datoteke sa podacima koji se skladište i čuvaju u uređajima korisnika koji pristupaju internetu sa ciljem prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici upotrebili prilikom pristupa. Njihovo je skladištenje pod potpunim nadzorom pretraživača koji upotrebljava korisnik, a skladištenje kolačića može se po želji ograničiti ili onemogućiti.

   Kolačići su važni za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Interakcija između korisnika interneta i internet stranice uz pomoć kolačića je brža i jednostavnija. Uz njihovu pomoć, internet stranica pamti preferencije i iskustva pojedinca, čime se štedi vreme, a pretraživanje internet stranica je delotvornije i lakše.

   Većina internet stranica upotrebljava kolačiće jer su prikladno sredstvo za održavanje novog i odgovarajućeg sadržaja koji je u skladu s interesima i preferencijama pojedinog korisnika interneta. Više je razloga za upotrebu kolačića – prvi je razlog njihova sposobnost pohranjivanja podataka o stanju pojedine internet stranice (detalji o prilagođavanjima pojedine internet stranice), a osim toga, oni pomažu u obavljanju raznih internet usluga i pomažu pri skupljanju statističkih podataka o navikama korisnika interneta – uz pomoć kolačića može se pratiti učestalost posećivanja određene internet stranice. Preduzeća uz pomoć kolačića ocenjuju efikasnost nacrta svojih internet stranica, kao i primerenost, vrste i broja oglasa koje nude korisnicima na svojim internet stranicama.

   Kolačićima se može jednostavno upravljati, to jest omogućiti i onemogućiti iste. Međutim, onemogućavanje funkcije kolačića može onemogućiti upotrebu određenih prednosti ili funckionalnosti prilikom posete našem Sajtu. Stoga preporučujemo da funkcionalnost kolačića bude omogućena. Takođe, preporučujemo da pročitate Politike privatnosti najčešće korišćenih pretraživača (browser-a):

   Google Chrome - https://policies.google.com/privacy
   Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/en-US/privacy/
   Internet Explorer* - https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
   Safari - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
   Opera - https://www.opera.com/privacy

   *Za Internet Explorer, kolačići treće strane moraju biti omogućeni.

   Kako Novine.plus upotrebljava kolačiće

   Kada Korisnik poseti sajt Novine.plus i registruje se postaviće se cookie na uređaj Korisnika. Potrebno je da cookies budu omogućeni u pretraživaču tako da Novine.plus može da Korisnika identifikuje kao stalnog posetioca ili pretplatnika i da održava razmenu potrebnih informacija sa ulogovanim korisnicima.
   Korišćenjem kolačića, Novine.plus prikuplja sledeće informacije posetioca web sajta:

   • ID uređaja (vrsta, marka)
   • Informacije o operativnom sistemu (vrsta i verzija)

   Prikupljamo tehničke podatke o uređaju i programu kako bismo osigurali kvalitet podešavanja Sajta. Informacije o stranicama koje su bile prikazane prikupljaju se u analitičke svrhe što nam omogućava da unapredimo sadržaj i doživljaj Korisnika. Ne postoji mogućnost da se korišćenjem tih informacija identifikuje Korisnik. Takođe, Novine.plus koristi cookies da isprati trendove i šablone upotrebe da bi bolje razumeo i poboljšao delove sajta Novine.plus.

  7. U koje svrhe Novine.plus koristi informacije koje je prikupila

   Novine.plus prikuplja isključivo statističke podatke o Korisnicima da bi:

   • Prikupila zbirne statističke podatke o korišćenju Novine.plus, uključujući internet komunikaciju i navike čitanja
   • Poboljšala svoje usluge - Možemo koristiti statističke informacije da shvatimo kako naši Korisnici (kao grupa) koriste usluge i resurse koji se nalaze na našem Sajtu
   • Stekla bolji uvid u posećenost sajta te shodno čemu upravljala svojim promotivnim programom
  8. Korisnički profil/nalog „Moj nalog“

   Korisnički profil je nalog korisnika sa mogućnošću zaštićenog pristupa preko lozinke. Na svom korisničkom nalogu možete videti podatke o statusu pretplate, datumu sledeće naplate ili datumu trajanja tekuće mesečne članarine.

   Na vašem NetTV Plus nalogu možete promeniti pristupnu lozinku, odabrani metod plaćanja, kao i prekinuti članarinu i dalje mesečne naplate opcijom “Deaktiviraj”.

   Saglasni ste da se lični pristupni podaci smatraju poverljivim i da ih ne otkrivate neovlašćenim trećim licima. Novine.plus ne preuzima nikakvu odgovornost za zloupotrebu lozinke. Ako ne možete pristupiti korisničkom nalogu, molimo vas da se obratite na service@nettvplus.org bez odlaganja.

   Funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" internet pretraživača Korisnika omogućuje upotrebu korisničkog naloga bez ponovnog prijavljivanja svaki put kada Korisnik pristupa Sajtu. Novine.plus ni na koji način nije povezana s ovom funkcionalnošću pretraživača. Preporučujemo da ne koristite ovu funkcionalnost ako se vaš uređaj koristi od strane više lica i ukazujemo da funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" neće biti dostupna ako koristite podešavanja svog pretraživača koji automatski briše sačuvane „kolačiće“ posle svake sesije ili obrišete sami “kolačiće”.

  9. Prava korisnika

   Kako Novine.plus pruža usluge korišćenja svoje platforme isključivo NetTV Plus korisnicima, korisnici Novine.plus su u celosti korisnici NetTV Plus servisa. O NetTV Plus pravima korisnika koja su u primeni prilikom korišćenja Novine.plus platforme pročitajte ovde.

  10. Gašenje naloga od strane Korisnika i obustavljanje obrade podataka

   Ukoliko, u bilo kom trenutku, Korisnik želi da ugasi nalog potrebno je poslati e-mail na service@nettvplus.org. Budite svesni da će u toj situaciji vaša tekuća, aktivna pretplata (ukoliko postoji) biti momentalno prekinuta bez finansijske refundacije.

  11. Analiza korišćenja Sajta

   Kako bismo stekli uvid u potrebe posetilaca našeg Sajta, koristimo razne softvere za analizu korišćenja Sajta. Ovo nam pomaže da konstatno unapređujemo kvalitet naših ponuda.
   Sesije se automatski brišu nakon 180 minuta neaktivnosti na Sajtu, kada se zatvori pretraživač ili kada koristite funkciju odjave. Sesija omogućava identifikaciju Korisnika u toku korišćenja Sajta.

  12. Google

   Novine.plus koristi Google-ove usluge kao što su Google Analytics, AdWords i YouTube. Provajder usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Upotrebom Google usluga na stranici Novine.plus, može se uspostaviti direktna veza između pretraživača Korisnika i Google servera kada se stranica učita putem dodatka („plug-in“). Putem ostvarene konekcije mogu se prenositi podaci specifični za pretraživač, a Google može čuvati kolačiće, što između ostalog može identifikovati koji je korisnikov pretraživač. Napominjemo da Novine.plus nije upoznata sa celokupnim sadržajem poslatih podataka i njegovom upotrebom od strane Google-a. Integracija „plug-in“ nije uvek vidljiva Korisniku.
   Google pravila o privatnosti možete pronaći ovde:
   http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

  13. Google Analytics

   Naš Sajt koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su sačuvane na računaru Korisnika i koje omogućavaju analizu korišćenja Sajta. Informacije koje generiše kolačić o korišćenju Sajta obično se šalju Google serveru u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na Sajtu, Google će unapred skratiti IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj uniji. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo će se skratiti. U ime Novine.plus, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao upotrebu Sajta, sačinio izveštaje o aktivnostima na Sajtu i pružio druge usluge vezane za korišćenje Sajta i interneta. Google neće IP adresu Korisnika dovoditi u vezu sa drugim podacima kompanije Google. Možete sprečiti čuvanje kolačića, međutim, napominjemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije Novine.plus u potpunosti. Takođe, možete sprečiti prikupljanje podataka koje generišu cookies (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google instraliranjem plug-in-a sa sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
   Načela sigurnosti i privatnosti usluge Google Analytics možete pronaći ovde:
   https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

   Naš Sajt koristi "Google Remarketing" kako bi ponudio oglase na drugim platformama koji su u vezi sa ponašanjem Korisnika na Sajtu. Ako kliknete na određenu stranicu ili proizvod na ovom Sajtu, Google će sačuvati vaša interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili sadržajima na Sajtu i može s vremena na vreme prikazivati ​​Google-ove oglase "Adwords" koji odgovaraju vašim interesovanjima, na različitim platformama koje posećujete. Ovaj oglas može se odnositi na usluge Novine.plus, ali i ponude trećih strana. Da bi se navedeno sprovelo, Google čuva kolačić na računaru Korisnika koji omogućuje da se interesovanja Korisnika dodele računaru Korisnika (pojedinosti o kolačićima potražite u odeljku "Google Analytics"). Ta interesovanja se anonimno beleže i nisu povezana sa ličnim podacima. Na stranici https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sr se mogu kontrolisati informacije koje Google koristi za prikazivanje oglasa. Na ovoj adresi takođe se može onemogućiti upotreba kolačića od strane Google-a.

   Ako Korisnik pristane da Google vrši povezivanje istorije pretraživanja interneta i aplikacija sa Google nalogom i da koristi informacije koje su pregledane na internetu sa Google nalogom Korisnika u cilju personalizovanja oglasa, Google povezuje te informacije sa podacima Google Analytics da bi stvorio i definisao publiku za remarketing na svim uređajima koje Korisnik koristi, a na kojima postoji Korisnikov Google nalog. Da bi se podržala ova funkcionalnost, Google Analytics prikuplja jedinstvene ID. Podešavanja se mogu promeniti u Google odeljku „moj nalog“.

  14. YouTube

   Naš Sajt koristi softverske dodatke („plug-in“) s YouTube-a koji pripada kompaniji Google Inc. Čim se posete web stranice s YouTube plug-in-om, dolazi do povezivanja sa YouTube serverima. Serveru YouTube-a biće rečeno koje Novine.plus stranice ste posetili. Ukoliko ste ulogovani na YouTube nalog, YouTube-u je omogućeno da poveže pretragu Korisnika sa ličnim profilom Korisnika. Ova mogućnost se može ukinuti ako se prethodno Korisnik odjavi sa svog naloga. Više informacija o prikupljanju i upotrebi ličnih podataka od strane YouTube-a, potražite u pravilima o privatnosti kompanije Youtube: https://www.youtube.com/t/terms.

  15. Obaveštenje o promenama

   Novine.plus može s vremena na vreme da preradi Politiku privatnosti da bi je održala u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Datum ažuriranja služi da podseti Korisnika na nedavne modifikacije. Ako promene Politike privatnosti Novine.plus direktno utiču na način na koji deli lične podatke Korisnika, NetTV Plus će obavestiti Korisnika postavljanjem obaveštenja na sajtu ili slanjem e-mail poruke koja omogućava da Korisnik odbije takvu promenu. U ovom slučaju Korisnik je dužan da pismenim putem, slanjem e-mail poruke na podrska@novine.plus obavesti Novine.plus da ne prihvata promene u Politici privatnosti što automatski dovodi do otkazivanja korisničkog naloga od strane Korisnika.

  16. Izmene, datum stupanja na snagu

   Ova Politika privatnosti se primenjuje na korišćenje našeg Sajta i usluga od strane Korisnika od “Dana stupanja na snagu”.

   Možemo povremeno da izmenimo u celosti ili u delovima ovu Politiku privatnosti, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti obaveštenje o učinjenim materijalnim izmenama na Sajt, odnosno kroz naše usluge. Mi vas pozivamo da periodično pogledate ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informisani o postupanju Sajta. Ako se protivite bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem naše stranice i/ili zatvorite svoj nalog, odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja.

   Ukoliko po objavljivanju ili slanju obaveštenja o izmenama ove Politike privatnosti Korisnik nastavi sa kontinuiranom upotrebom Sajta i naših usluga smatraće se pristankom sa navedenim izmenama.

  17. Kako da nas kontaktirate

   Ako imate bilo kakva pitanja ili brige po pitanju Politike privatnosti Novine.plus ili načina na koji koristi vaše lične informacije, molimo vas da nam pošaljete e-mail na service@nettvplus.org.

 3. REKLAMACIJE

  Reklamacije se mogu podneti ukoliko određeni broj e-izdanje ne može da se otvori u čitaču (reader-u) na sajtu ili preuzme i čita preko aplikacije. Kao i u slučaju da korisnik ne može da pokrene Novine.plus aplikaciju na svom uređaju.

  Reklamaciju, zajedno sa dokazom o nemogućnosti otvaranja sadržaja u vidu foto ili video zapisa, treba poslati na support@novine.plus. Korisnik će biti obavešten o ishodu reklamacionog procesa.

 4. POLITIKA POVRAĆAJA NOVCA

  Za reklamacije, usvajanje reklamacija i povraćaj novca potrebno je obratiti se na service@nettvplus.org

Dan stupanja na snagu: 10.05.2021.

Datum poslednje promene: 10.05.2021.